Περί

Επιστημονική Εταιρία ΔΙΚΤΥΟ

 Η επιστημονική εταιρία επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και  
νόμιμο μέσο και ενδεικτικά:

 1. Με συνεχή επαφή μεταξύ των μελών του και συγκρότηση ομάδων εργασίας  
  εισηγητικών επιτροπών και ομάδων μελέτης αξιοποιώντας τις δυνατότητες  
  του διαδικτύου.
 2. Με την ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος συνεργασίας και διάδοσης  
  καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του.
 3.  Με την οργάνωση από το «ΔΙΚΤΥΟ»  συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων,  
  workshops, επιμορφωτικών σεμιναρίων, θερινών σχολείων, διαγωνισμών για  
  μαθητές και εκπαιδευτικών  κλπ.
 4. Με την συμμετοχή σε συνέδρια και επιμορφώσεις  που διοργανώνονται  
  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 5. Με την  έκδοση Βιβλίων, συλλογικών τόμων, πρακτικών συνεδρίων,  
  ενημερωτικών δελτίων  (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή).
 6. Με την  έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού (ηλεκτρονικού ή έντυπου)
 7. Με τη συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά  
  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με φορείς  
  παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης ή ερευνητικά κέντρα,  
  με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α  και Β βαθμού, καθώς και η σύσταση  
  κοινοπραξιών και άλλων εταιριών για τους ίδιους σκοπούς.
 8. Με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και  
  γενικά κάθε διαθέσιμου τρόπου ή μέσου προαγωγής των στόχων, και  
  γενικότερα με την ευρωπαϊκή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και η  
  εκμετάλλευση των προσφερόμενων κοινοτικών εργαλείων, μεθόδων και  
  κονδυλίων.
 9. Με την συνεργασία με Επιστημονικές Ενώσεις άλλων χωρών που  
  δραστηριοποιούνται σε πεδία με συναφές αντικείμενο.