Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: Α1

 

Εξάμηνο Σπουδών: Α

 

ECTS: 10

Διδάσκοντες:

Μουζάκης Χ.

(Συντονιστής)

 

Αναστασιάδης Π.

 Γλώσσα Διεξαγωγής Μαθήματος:

Ελληνικά

Αίθουσα Διδασκαλίας: 

Σύνολο Διδακτικών ωρών

39

 

Εξετάσεις:

5/2/2021

10/2/2021 (επαν)

     Tutors/ Εργαστηριακή Υποστήριξη

Κωτσίδης Κ.

Μαρκάκης Ν.

Σπανουδάκη Α.

Συννεφάκης X.

Σκοπός

Το προσφερόμενο μάθημα έχει σαν σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια και τη σημασία της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αποτυπώνεται η ιστορική διαδρομή της ΑΕξΑΕ, αναδεικνύεται  το ιδεώδες της Ανοιχτής Εκπαίδευσης, διερευνώνται οι σχέσεις της ΑΕξΑΕ με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική θεμελίωση της ΑΕξΑΕ καθώς και σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ και την οργάνωση των σπουδών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καλών πρακτικών από τον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του μαθήματος,  θα πρέπει να είστε σε θέση να:

Κατευθύνσεις - Διδακτικές Ενότητες Μαθήματος

Το προσφερόμενο μάθημα  διαρθρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 

Α. ΑΕΞΑΕ:  Φιλοσοφία  -Οριοθέτηση

Διδακτική Ενότητα 1:  ΑΕξΑΕ: Ιστορική αναδρομή- Κοινωνικές Συνθήκες 

Διδακτική Ενότητα 2: ΑΕξΑΕ: Εννοιολογική Οριοθέτηση  

Διδακτική Ενότητα 3: Οι Θεωρητικοί της ΑΕξΑΕ

 

Β. ΕξΑΕ:  Σχέσεις Διδάσκοντα –Διδασκομένου

Διδακτική Ενότητα 4: Η επικοινωνία στην ΕξΑΕ

Διδακτική Ενότητα 5: Ο.Σ.Σ και ο ρόλος του διδάσκοντος στην ΕξΑΕ

Διδακτική Ενότητα 6: Οι γραπτές εργασίες στην ΕξΑΕ

 

Γ. Καλές Πρακτικές ΑΕξΑΕ στην Ελλάδα και διεθνώς

Διδακτική Ενότητα 7:   Ελλάδα, Κύπρος

Διδακτική Ενότητα 8:    Μεγάλη Βρετανία,  Η.Π.Α,  Αυστραλία

Διδακτική Ενότητα 9:  Τουρκία, Κίνα, Αφρική

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διάλεξη, βιωματικά σεμινάρια,  μελέτες περίπτωσης, ατομικές δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες, ατομική ανατροφοδότηση, ανάλυση μελέτης περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών.

Αλληλεπίδραση με το Εκπαιδευτικό Υλικό  και τις  δραστηριότητες στο Περιβάλλον Συνεργατικής μάθησης του ΕΔΙΒΕΑ.

Αξιολόγηση Μαθήματος

1. Ολοκλήρωση υποχρεωτικών δραστηριοτήτων: 5%

2. Ομαδική εργασία/ παρουσίαση: 25%

3. Γραπτή εργασία: 10%

4. Τελική γραπτή εξέταση: 60%

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μαθήματος

 

Δραστηριότητες

Περιεχόμενα

Ημερομηνία

1.

Αυτόνομη Μελέτη στο Περιβάλλον του Camilo

[Δ.Ε 1]: ΑεξΑΕ: Ιστορική αναδρομή-  Κοινωνικές Συνθήκες 

Από 29 Νοεμβρίου 2021 μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2021

[Δ.Ε 2]: ΑεξΑΕ: Εννοιολογική Οριοθέτηση

[ΔΕ  3]: Οι Θεωρητικοί της ΑεξΑΕ 

Ολοκλήρωση Δραστηριοτήτων στο Camilo

1.1 Ατομική Υποχρεωτική – 2 Μονάδες

1.2 Ατομική Προαιρετική

2.1 Ατομική Υποχρεωτική – 1 Μονάδα

2.2 Ατομική Προαιρετική

Μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2021

2.

1η Συνάντηση

-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

13 δ.ω.

Ανάλυση του θεωρητικού και του μεθοδολογικού πλαισίου της ΑεξΑΕ σύμφωνα με τις ΔΕ 1,2 και 3

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

9.00-13.00

Μουζάκης Χ

Αναστασιάδης Π.

[Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα]:

Τεχνικές ανάλυσης & σύνθεσης πληροφοριών - Οργάνωση περιεχομένου παρουσιάσεων - Προδιαγραφές σχεδιασμού και διάρθρωσης παρουσιάσεων

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

15.00-19.00

Μουζάκης Χ

***Ανάθεση Ομαδικής Εργασίας

Προθεσμία Παράδοσης:

Μέχρι 5 Ιανουαρίου 2022

Σεμινάριο: Τεχνικές συγγραφής ακαδημαϊκής εργασίας

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

9.00-15.00

Μουζάκης Χ

***Ανάθεση Γραπτής Εργασίας

Προθεσμία Παράδοσης:

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022

3

Αυτόνομη Μελέτη στο Περιβάλλον του Camilo

[ΔΕ  4]: Η Επικοινωνία στην ΑεξΑΕ

Από 13 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 7 Ιανουαρίου 2022

[ΔΕ  5]: ΟΣΣ και ο ρόλος του διδάσκοντος

 [ΔΕ  6]: Οι γραπτές εργασίες στην ΑεξΑΕ

Ολοκλήρωση Δραστηριοτήτων στο Camilo

3 Ατομική Υποχρεωτική – 2 Μονάδες

Μέχρι 7 Ιανουαρίου 2022

4.

 

 

 

2η Συνάντηση

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

13.δω.

Παρουσιάσεις + Ανατροφοδότηση (Ομάδες 1,2,3)

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

9.00-13.00

Αναστασιάδης Π

Μουζάκης Χ

Παρουσιάσεις + Ανατροφοδότηση (Ομάδες 4,5,6)

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

15.00-19.00

Αναστασιάδης Π

Μουζάκης Χ

Παρουσιάσεις + Ανατροφοδότηση (Ομάδες 7,8,9)

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

9.00-15.00

Αναστασιάδης Π

Μουζάκης Χ

5.

 

 

 

3η Συνάντηση

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

13 δ.ω.

[ΔΕ  7]: ΑΕξΑΕ  Καλές Πρακτικές :  Ελλάδα, Κύπρος,  [ΔΕ  8] : ΑΕξΑΕ  Καλές Πρακτικές :  Μεγάλη Βρετανία , Η.Π.Α,  Αυστραλία.

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

9.30-13.30

Αναστασιάδης Π,

Λιοναράκης Α,

Μουζάκης Χ

[ΔΕ  8]:  ΑΕξΑΕ  Καλές Πρακτικές :  Τουρκία, Κίνα, Αφρική

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

15.30-19.30

Μουζάκης Χ

 

Συζήτηση – Απορίες – Ερωτήματα με αντικείμενο τη γραπτή εργασία και τις εξετάσεις

Σύνοψη - Σύνθεση

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

9.30-14.00

Μουζάκης Χ

6.

Εξετάσεις

Τελική Γραπτή εξέταση

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου  2022

11.30-13.00

Επαναληπτική Τελική Γραπτή εξέταση

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2022 

17.30-20.30

 

 

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Anastasiades P. (Editor). Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks., IGI Global 2012. ISBN13: 9781466609396, ISBN10: 1466609397, EISBN13: 9781466609402  http://www.igi-global.com/book/blended-learning-environments-adults/60762 .

Anastasiades, P., & Iliadou, C. (2010).  Communication between tutors - students in Distance Learning.   The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL 01.07.2010

Bates, A.W. (1993). ‘Theory and practice in the use of technology in distance education’.  In D. Keegan (Ed.), Theoretical Principles of Distance Education (pp.213-233). London: Routledge.

Garrison, D. R. (1989). Understanding distance education: A framework for the future. London: Routledge.

Garrison, D. R. (2000). ‘Theoretical challenges for distance education in the 21st Century: A shift from structural to transactional issues’. International Review of Research in Open and Distance Learning 1(1), pp. 7-13.

Holmberg, Β. (1983). ‘Guided didactic conversion in distance education’. In D. Seward, D. Keegan, B. Holmberg (Eds), Distance education: International Perspectives, (pp. 114 – 122). London: Routledge.

Holmberg, Β. (1987). ‘The development of distance education research’. The American Journal of Education 1(3), pp. 16-23.

Holmbreg, Β. (1986). Growth and structure of distance education. London: Groon Helm.

Keegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο

Lionarakis, Α. (ed.) (2005). Applications of Pedagogy and Technology. Proceedings of the 3rd International Conference on Open and Distance Learning. Αθήνα: Προποµπός.

Lionarakis, Α. (ed.) (2007). Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education. Proceedings of the 4th International Conference on Open and Distance Learning. Αθήνα: Προποµπός.

Moore, M. G. & Kearsley, G. (1996). Distance Education: A systems view. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Perraton, H. (2000). ‘Rethinking the research agenda’. International review of Research in Open and Distance Education, 1.

Peters, O. (1971). ‘Theoretical aspects of correspondence instruction’. In O. Mackenzie & E. I. Christensen (Eds), The changing world of correspondence study. University Park, PA: Pennsylvania State University.

Saba, E. (2000). ‘Research in distance education: A status report’. The International Review of Research in Open and Distance Learning 1(1).

Wedemeyer, C. A. (1977). ‘Independent study’. In A.S. Knowles (Ed.), The International Encyclopedia of Higher Education. Boston: North eastern University.

Ελληνόγλωσση

Αναστασιάδης, Π. (2004). Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Το Δεύτερο Κύμα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 165-178.

Αναστασιάδης, Π., & Καρβούνης,  Λ. (2010). Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ.  Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, 6ος Τόμος, Τεύχος 1,2 σ. 80-92.

Ηλιάδου, Χ., & Αναστασιάδης, Π. (2010). Επικοινωνία Καθηγητή –Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, 6ος Τόμος, Τεύχος 1,2 σ. 29-45.

Λιοναράκης, Α. (2006). «Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυµορφικής της διάστασης», στο: Α. Λιοναράκης (επιµ.) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προποµπός.

Λιοναράκης, Α. (2001). «Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση: προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού». Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.), Απόψεις και προβληµατισµοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προποµπός.

Λιοναράκης, Α. (επιµ.) (2001). Πρακτικά εισηγήσεων – 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πάτρα: ΕΑΠ.

Λιοναράκης,  Α. (επιµ.) (2003). Πρακτικά εισηγήσεων - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα: Προποµπός.