Β3: Μεθοδολογία Έρευνας II και ζητήματα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Κωδικός Μαθήματος

 

Εξάμηνο Σπουδών

 

ECTS

Β3

Β

10

Συντονιστής

Χουρδάκης Αντώνιος, Καθηγητής Π.Κ.

Διδάσκων

Καρβούνης Λάμπρος: Διδάκτορας Π.Κ

Εργαστηριακές Εφαρμογές:

Στρατικόπουλος Κώστας: Μετ. Συνεργάτης

Συννεφάκης Χρήστος: Υπ. Διδάκτορας Π.Κ.

 

Γλώσσα Διεξαγωγής

Μαθήματος

 

Ελληνικά

 

 

Αίθουσα Διδασκαλίας

Αμφιθέατρο Δ7

 

 

Έναρξη Μαθήματος

3/12/2022

 

Λήξη Μαθήματος

28/1/2023

 

Σκοπός Μαθήματος

Το προσφερόμενο μάθημα έχει σαν σκοπό :

Α. την διερεύνηση των θεμελιωδών επιστημολογικών και μεθοδολογικών  των ποιοτικών μεθόδων έρευνας  στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση καθώς και την εισαγωγή των φοιτητών σε ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ποιοτικής έρευνας σε πραγματικές συνθήκες.

Β. την ολοκλήρωση μεθοδολογικών ζητημάτων σχετικά με την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του μαθήματος,  θα πρέπει είναι είστε σε θέση να:

Κατευθύνσεις - Διδακτικές Ενότητες Μαθήματος

Το προσφερόμενο μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες:

Α. Θεωρητικό Πλαίσιο

Διδακτική Ενότητα 1: Σχεδιασμός και Οργάνωση της έρευνας

Διδακτική Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα [οριοθέτηση, ή έννοια της μεθόδου και του παραδείγματος, Τύποι ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας, Θεμελιώδη επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα των ποιοτικών μεθόδων, διαφορές κλπ].

Διδακτική Ενότητα 3: Ζητήματα Σχεδιασμού Ποιοτικής έρευνας - Ανάλυση Περιεχομένου

Β. Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας

Διδακτικές Ενότητες 4: Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας

Διδακτική Ενοτητα 5: Γνωριμία με το λογισμικό Atlas.ti

Διδακτικές Ενότητες  6, 7, 8 & 9: Πρακτική Εφαρμογή  Ποιοτικής Έρευνας

Γ. Μεθοδολογικά ζητήματα Εκπόνησης Δ.Ε.

Διδακτική Ενότητα 10: Θεμελιώδη Ζητήματα Εκπόνησης Δ.Ε.

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διάλεξη, βιωματικά σεμινάρια, μελέτες περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ατομική ανατροφοδότηση, ανάλυση μελέτης περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών.

Αλληλεπίδραση με το Ερευνητικό Υλικό του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ  και εκμάθηση Λογισμικού Επεξεργασίας ποιοτικών  Δεδομένων ATLAS.

Αξιολόγηση Μαθήματος
  1. Ενδιάμεση προφορική Εξέταση: 25%
  2. Ενδιάμεση Ατομική εργασία/ παρουσίαση:50%
  3. Τελική Εξέταση Γραπτή/προφορική: 25%
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μαθήματος

Ο.Σ.Σ

Διδακτικές Ενότητες - Δραστηριότητες

Ημερομηνία

1.

[Δ.Ε 1] : Σχεδιασμός και Οργάνωση της έρευνας

3/12/2022

9.30-13.30

2.

[ΔΕ  2] : Εισαγωγή στην  Ποιοτική Έρευνα -Θεωρητικά ζητήματα

3/12/2022

15.30-19.30

3.

[ΔΕ  3] : Ζητήματα Σχεδιασμού Ποιοτικής έρευνας -  Ανάλυση Περιεχομένου

4/12/2022

9.30-16.00

4.

Εξέταση (Πρόοδος 25%)

Εξεταστέα Ύλη: Παραδόσεις ΔΕ1-ΔΕ3

17/12/2022

9.30-12.00

5.

[ΔΕ  4] :  Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας - 'Αξονες Κριτήρια

17/12/2022

12.30-14.30

6.

[ΔΕ  5] : Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας - Γνωριμία με το λογισμικό Atlas.ti

17/12/2022

16:30-18.30

7.

[ΔΕ  6] : Πρακτική Εφαρμογή  Ποιοτικής Έρευνας I

18/12/2022

9.30-16.00

8.

[ΔΕ  7] : Πρακτική Εφαρμογή  Ποιοτικής Έρευνας ΙI

14/1/2023

9.30-13.30

9.

[ΔΕ  8] : Πρακτική Εφαρμογή  Ποιοτικής Έρευνας ΙΙI

14/1/2023

15.30-19.30

10.

[ΔΕ  9] :  Πρακτική Εφαρμογή  Ποιοτικής Έρευνας IV

Ολοκλήρωση ενδιάμεσης εργασίας στην «τάξη»(εικονική ή φυσική)

 

[ΔΕ  10] : Ενημέρωση για διπλωματικές εργασίες έρευνας

Έναρξη Συμπλήρωσης Εντύπου Α

15/1/2023

9.30-12.30

 

13.00- 16.00

 

Υποστηρικτικές ΟΣΣ

21/1/2023

10:00-16:00

22/1/2023

14:00-20:00

 

Τελική παράδοση ενδιάμεσης εργασίας

(μέσω e-mail)

 

29/1/2023

(22:00)

 

 

Τελική εξέταση

28/1/2023 

10:00 – 13:00

 

Συζήτηση συμπλήρωσης  Εντύπου Α

28/1/2023 

14.30—17.30 

Περίοδος υποβολής προτάσεων (Έντυπο Α) από τους φοιτητές: 8-1-2023 έως 5-2-2023

Υποβολή  Έντυπου Α(μέσω e-mail) :  5-2-2023

Έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ: 26-2-2023

Βιβλιογραφία

Ισαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5818

Κατσαρού, Ε. (2016).  Εκπαιδευτική έρευνα-δράση. Πολυπαραδειγματική διερεύνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης. Αθήνα: Κριτική.

Πυργιωτάκης, Γ., & Θεοφιλίδης, Χ. (2016). Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση Συμβολή στην Επιστημολογική Θεωρία και στην Ερευνητική Πράξη. Αθήνα: Πεδίο.

Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα.  Αθήνα: Κριτική.

Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J.F., & Silverman, D. (2004). Qualitative research practice. London: Sage.
Bauer, M.W., & Gaskell, G. (2000). Qualitative Researching with Text, Image and Sound. London: Sage.
Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. London: Sage.